Kalkfärg KM

Produktbeskrivning

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten.

Användningsområden

  • Kulturhistoriska platser,
  • bostadshus,
  • skorstensfötter,
  • lantbruksbyggnader, källare, blekning av fruktträd
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841762689 Kalkfärg KM 76268 10 l
6416841762696 Kalkfärg KM Fescon färger 76269 10 l

Bruksanvisning

Nya, omålade ytor ska rengöras från smuts, damm och lösa partiklar. Från ytor som tidigare har varit kalkmålade ska den gamla färgen avlägsnas med mässingsborste eller genom trycktvättning med hett vatten. Den nya rappningen bör tillåtas torka i minst 1 vecka innan kalkning inleds, annars kan resultatet vara brokigt.

Reparera eller förnya rappningen med ett murbruk som har en sammansättning som passar den gamla rappningen och den omgivande ytan och grovleken. Om rappningskorrigeringar har gjorts på tidigare kalkfärgade ytor, ska dessa rappningar kalkfärgas en eller två gånger minst ett dygn innan den egentliga kalkningen inleds.

Den yta som ska målas ska före målning och 2–3 timmar efter målning fuktas med rent vatten eller kalkvatten. För grundmålning framställer man en blandning av vatten och färg i förhållandet 2:1.

Kalkfärg ska röras om väl före och under användning, så att fasta partiklar i färgen inte sjunker till kärlets botten. Målningsarbetet utförs med en kalkhacka, en rund borste med en diameter på ca 170 mm, smyger och lister kan målas med en bred borste. Antalet färgskikt är beroende av underlagets beskaffenhet och av objektet: rappade ytor målas 3–6 gånger, vitkalkade ytor 1–2 gånger. Nästa färgskikt läggs på när den föregående har torkat. I praktiken målas endast ett skikt per dygn.

Kalkfärg lämpar sig inte för cementrappade ytor. Ytor som avses vara omålade (glasrutor, metallytor, naturstensytor) ska skyddas under målningsarbetet.

MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Den yta som ska målas ska vara ren och hård, temperaturskillnaden mellan ytan och luften ska vara minst +5 °C, och luftens relativa fuktighet 50–90 %. Målning i regn och direkt solsken ska undvikas.

SÄKER ANVÄNDNING: Risk för allvarlig ögonskada, irriterar ögonen, andningsvägarna och huden. Lämpliga skyddshandskar/kläder och ögon-/ansiktsskydd ska användas. Stänk i ögonen ska sköljas ur omedelbart med rikliga mängder vatten och läkare ska konsulteras. Om ämnet hamnar på huden ska huden tvättas med rikliga mängder vatten. Om någon har inandats ämnet, flytta den drabbade ut i friska luften och lägg ned honom/henne på marken.

Avfallshantering

MILJÖSKYDD: Undvik att produkten rinner ned i avlopp, i markgrund eller i vattendrag.

Tekniska data

Materialåtgång

Dryghet: 3-6 m ²/l

Konsisten vätska
Bindemedel släckt kalk
Färg enligt färgkarta
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

I tillslutet kärl, i temperaturer över 0 °C.

Lägsta brukstemperatur

+ 5°C

Torktid

Torktiden beror på skikttjockleken, luftfuktigheten, temperatur och vindförhållanden.

Brandklass A1
Köldtålighet frostbeständigt när det torkat
Luftens relativa fuktighet 50-90%

Alternativa produkter

Stenfärg S

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m²/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

Läs mer om produkten

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till