Fesconilla ympäristötyötä tehdään pitkäjänteisesti

Fesconilla ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota jo vuodesta 2006, jolloin Fescon sai ISO 14001:2015 ympäristöhallintajärjestelmän -sertifikaatin. ISO 14001 -sertifikaatti noudattaa ympäristönäkökohtia ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Ympäristöstandardi tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten että taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. Standardeissa otetaan huomioon raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostaminen, energiankulutuksen vähentäminen, prosessien tehostuminen, jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen vähentäminen sekä materiaalien uusiokäyttö.

Fesconin hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sementistä sekä hiekan kuivatuksessa käytettävästä propaanikaasusta. Vuosien pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena päätöt ovat roimasti pienentyneet. 

Fescon Oy on ottanut käyttöön myös EPD -laskelmatyökalun (Environmental Product Declaration), jolla pystytään laskemaan tuotteen elinkaaren hiilijalanjälki. Ympäristöselosteen tarkoituksena on vertailla eri tuotteiden valmistuksessa syntyviä ympäristövaikutuksia. Tällä pystytään toteamaan mm. raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksista, valmistuksesta sekä mahdollisesta rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheessa syntyneet ympäristövaikutukset. Uusi työkalu auttaa ohjaamaan yhä vahvemmin ympäristöystävällisempiin tuotteisiin jo niiden tuotekehitysvaiheessa. Laskelmasta on hyötyä niin yritystasolla kuin myös asiakaskunnalle eli rakennuttajille, suunnittelijoille sekä rakennusliikkeille. Vertailu on helpompaa ja myös koko rakennusprojektin hiilijalanjäljen laskeminen helpottuu.
 

Ympäristöasiat huomioidaan jo tuotekehityksessä

Hiekkaan on lisättävä sementtiä, jotta tuotteen valmistus olisi mahdollista. Sementin tilalle etsitäänkin maailmanlaajuisesti korvaavia aineita. Myös Fesconilla on tehty tutkimustyötä geopolymeeribetonien kehityksessä. Näitä ratkaisuja odotellessa, Fescon on panostanut aktiivisesti tuotekehitykseen.

Tuotereseptit on optimoitu ja tuotteessa käytetään vain tarvittava määrä sementtiä. Tuotteeseen ei lisätä sementtiä varmuuden vuoksi tuomaan perusteetonta vahvuutta, vaan keskitytään tuotteen tasalaatuisuuteen. Tuotekehityksessä panostetaan myös erityisesti tuotteen laatuun ja kestävyyteen. Tuotteen on kestettävä määrätty aika, jotta esimerkiksi rakennuksen pintamateriaalia ei tarvitse turhaan uusia. Kestävästi rakennettu rakennus, oikeilla tuotteilla, hillitsee ilmastonmuutosta ja suojaa ääri-ilmiöitä. Kuivatuotteissa tuotevalikoima on laaja, mikä mahdollistaa tuotekehityksen optimoimaan tuotteen sekä laadun että ympäristön kannalta.
 

Huippuun hiottu tuotantoketju

Fesconin tehtaat sijaitsevat hiekkakuoppien läheisyydessä, joten kuljetusmatkat ovat lyhyet. Hiekka otetaan vastuullisesti, Suomen lainsäädännön mukaisesti, määrätyiltä alueilta ja pohjavesiä saastuttamatta. Tehtaat sijaitsevat myös maantieteellisesti ympäri Suomea, joten hiekan kuljetus asiakkaille voidaan toimittaa lähimmän tehtaan kautta ja näin vähentää kuljetuspäästöjä. Tehtaille tuotu hiekka kuivataan ennen tuotteen valmistusprosessia. Kuivaus- sekä muihin tuotantolaitteisiin on investoitu ja toiminto optimoitu niin, että toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vähän energiaa vievää. Tehtaille investoidaan BAT:iin (Best available technology) eli parasta tekniikkaa, jonka periaatteena on ehkäistä ympäristöpäästöjä tehokkaimmilla teknisillä valinnoilla. 

Energian käyttöä seurataan aktiivisesti ja tiiviisti jokaisella tehtaalla. Esimerkiksi Hausjärven tehtaalla on saatu hiekan kuivauksen energiankulutusta pienennettyä reilussa kymmenessä vuodessa 25 % prosenttia. Toimintaa analysoidaan jatkuvasti ja tehdään tarvittaessa jatkotoimenpiteitä. 

Kuivatuksen jälkeen hiekka seulotaan eri fraktioihin, jolloin mahdollista hukkaa syntyy. Kehityksen myötä kuivaushukka on merkittävästi vähentynyt. Hukan pienennykseen auttaa myös Fesconin oma asiantuntijatiimi, jolla on täydellinen raaka-aineiden tuntemus. Tällöin jo esikäsittelyvaiheessa pystytään analysoimaan kullekin käyttäjäkunnalle sopivat jatkojalostettavat hiekat.

Tuotannossa syntyy erittäin hienojakoista pölyä. Pölynpoistojärjestelmän avulla pöly kerätään talteen ja käytetään esimerkiksi maanrakennuksen perusparannusaineena.
 

Hiekkaa korvaavia tuotteita kehitetty

Fesconilla on kehitetty myös hiekkaa korvaavia tuotteita ja panostettu myös kierrätykseen. Esimerkiksi voimalaitosten käyttämälle petihiekalle on kehitetty ja patentinkin saanut kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli. Granuli on täysin suomalainen tuote ja valmistettu terästeollisuuden sivutuotteesta.
Lue lisää patentoidusta ratkaisusta >>


Kehitystyön tuloksena merkittäviä ympäristötekoja

Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet, energiankulutusta on vähennetty, hävikkiä pienennetty, kierrätystä lisätty ja korvaavia tuotteita luotu. Fesconilla on joka vuosi uudet tavoitteet parantaa edelleen ympäristötoimintoja. Aktiivinen ja innovatiivinen henkilöstö on myös avain menestykseen.

Anna määrä

yksikköä
Lisää