Publicerad: 22.04.2024

Studier vid de årliga drift-/revisionsstoppen hjälper till att identifiera risker och förhindra driftstörningar på kraftverken

Fescon tillhandahåller sina kraftverkskunder med olika teknologitjänster
Fescons Teknologichef Tapio Klasila

Fescon Oy/AB betjänar kraftverkskunder med olika teknologitjänster, som lotsas av Fescons Teknologichef Tapio Klasila med över 20 års erfarenhet. Klasila är expert på kraftverksmaterial och -system, hans erfarenhet har hjälpt kunderna att uppnå betydande fördelar i sin verksamhet.

”Våra kunder har varit mycket nöjda med konkreta resultat och lösningar på sina utmaningar. De har sparat både kostnader och naturresurser samt möjliggjort en minskning av miljöutsläppen. Dessutom har operativ effektivitet uppnåtts genom att investera i BAT (Best Available Technology)”, entusiasmerar Klasila.

Kraftverken erbjuds idag olika platsspecifika tjänster, t.ex. från uppföljningsstudier vid drift-/revisionsstopp till bäddanalyser mm. Vid uppföljningsstudier under drift/revisionsstopp undersöker man fluidbäddens kondition, sammansättning och läge, eventuella påslag och avlagringar samt dess bildningsmekanism, korrosionssituationen för överhettare och värmeupptagningsytorna samt askornas kemiska sammansättning.

Med hjälp av studierna kan möjliga skademekanismer förutses, vilket kan vara t.ex. bäddproblem, påslag/avlagringar och korrosion. Resultaten jämförs med tidigare utförda studier vid drift-/revisionsstopp. Baserat på studieresultaten ges rekommendationer om möjliga korrigerande åtgärder.

Vid drift-/revisionsstopp undersöker vi och tar ut t.ex. prover på fluidbädden och flygaskesilon i samband med nedkörning, överhettarrören, pannväggar samt fler kraftverksspecifika undersökningar enligt kundernas önskemål utförs då på plats.

”Proverna analyseras med olika studiemetoder, som t.ex. med röntgenfluorescens XRF, röntgendiffraktion (XRD), stereomikroskop, elektronmikroskopi (SEM-EDS-MAP) och termiska analyser (TGA/DSC)", säger Klasila.

Studien kommer att ta reda på kondition och läge för den fluidiserande bädden vid tidpunkten för drift-/revisionsstoppet, sammansättningen av flygaskan, sammansättning, struktur och bildningsmekanismen för påslag/avlagringar på pannväggar och överhettare. Baserat på studierna utvärderas mekanismen för bildningen och tillväxten av påslag/avlagringar, vilket kallas grundorsaksanalys (RCA). Avlagringsanalyser av överhettare ger även en uppskattning av avlagringarnas korrosiva effekt.

Utöver nuläget ger studieresultaten även bakgrundsinformation för eventuella framtida driftstörningar. Analysresultaten samlas årligen in i kvalitetskontrollkorten som uppdateras kontinuerligt. Resultaten redovisas som en forskningsrapport och presenteras för kunden.

Avlagring på överhettare Avlagring på överhettare
Påslag och avlagringar på pannväggar Påslag och avlagringar på pannväggar
Provtagning avlagring överhettare Provtagning avlagring överhettare

Omfattande service för kraftverk

Förutom ask- och påslags-/avlagringsstudier relaterade till årliga drift-/revisionsstopp och driftsmetoder för fluidbäddspanna, bäddmaterial och deras studier, erbjuder vi även våra kunder expertservice för olika kraftverksutvecklingsprojekt och störningssituationer. Fescon Oy/AB:s affärsenhet för sandprodukter erbjuder olika bäddmaterial, natursand samt GR-Granul.