Kraftverkslösningar

Fescon kraftverk och industri

Fescon Oy / AB satsar hårt på att betjäna kraftverkskunder samt miljöfrågor. Fescon patenterade år 2020 användningsmetoden för en fluidiserad bäddpanna samt bäddmaterialet, som är kristalliserad kvartsfri masugnsslagg, det vill säga GR-Granul. GR-Granul är helt finskt och tillverkas av biprodukter från stålindustrin vid Brahestad fabriken. Övergången till användning av GR-Granul sparar därmed bland annat naturresurser. Kraftverken brottas med olika utmaningar såsom energieffektivitet, miljöfrågor, kostnader och även produktivitet. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till många faktorer i verksamheten. En ganska problematisk sådan är bäddsandens agglomeration/sintring, som kan uppstå av flertalet olika anledningar (eller: av flera olika skäl). Därför är det viktigt att komma åt grundorsakerna. Fescon erbjuder analys av bäddmaterial samt övervakning som en lösning på dessa utmaningar.

Att implementera driftsmetoden för en fluidiserad bäddpanna ger många fördelar

I driftsmetoden för en fluidiserad bäddpanna och i den fluidiserade bädden används granulerad, kvartsfri masugnsslagg som bäddmaterial. Patentet omfattar en förbränningsmetod och -utrustning för att öka effektiviteten i fluidiserad förbränning. Metoden innefattar även en sikt för att separera användbart fluidiseringsmaterial från askan i förbränningsanläggningen och återföra det till fluidiseringsbädden. Fluidiserad förbränning används för att producera energi både i kraftverk och industri. Fluidiserad förbränning har blivit en av de viktigaste metoderna för att producera energi från fasta bränslen på ett miljövänligt sätt.

Användningen av GR-Granul har betydande fördelar. Natursand kan innehålla skadlig kristallin form av kvarts, kristobalit, som har liknande negativa effekter som asbest. I GR-Granul är detta ingen risk då den inte innehåller kvarts. Metoden minskar även väsentligt behovet av att byta ut fluidiserande bäddmaterial, upp till 70%, jämfört med en traditionell natursandsbädd. Minskningen av bäddbytet sparar även på kostnader för transport, hantering, avfall och även avfallsskattekostnader i samma proportion. Följaktligen minskar även luftföroreningarna. GR-Granul har en hög värmebeständighet, så den möjliggör en hög förbränningstemperatur och förbättrar därmed förbränningen och minskar de utsläpp som bildas i den. Dessutom sparar metoden behovet av att byta fluidbäddspanna.

GR-Granul återanvänds tack vare en utmärkt återvinningsmetod, där GR-Granulpartiklar av en viss storlek återförs från bottenaskan. Risken för sintring av hela bädden minskar eftersom GR-Granul till exempel inte reagerar med de alkalier som finns i trä- och biomassan, såsom kalium och natrium. Pannans slitage minskar eftersom GR-Granulens nötande egenskap är 15-25% lägre än för natursand, beroende på materialet.

Det är viktigt för miljön att produkten är tillverkad av en biprodukt från stålindustrin, eftersom den kan minska utsläppen från förbränningsprocessen och dess förbrukning är lägre än för traditionell natursand. Det är även möjligt att nyttja bottenaskan från förbränningen som konstruktionsmaterial för väg- och anläggningsbyggnad.

Läs mer om den patenterade metoden >>

Bäddmaterial enligt kundernas behov

Fescons högkvalitativa, noggrant siktade sandprodukter har under årens lopp visat sin prestanda i de flesta av Finlands fluidiserade bäddpannor. Vi satsar stort på produktutveckling för bäddmaterial och samarbetar med forskningsinstitut, panntillverkare och våra kunder för att utveckla specialprodukter för förbränningsprocesser där bränslenas egenskaper ställer särskilda krav på det bäddmaterial som används. Som ett resultat av vår produktutveckling, t.ex. GR-Granul specialbäddmaterial.  

Kvartsfri masugnsslagg, eller GR-Granul, tillverkas av en biprodukt från stålindustrin. Natursand kan innehålla t.ex. en skadlig kristallform av kvarts, kristobalit, som har negativa effekter som liknar asbest. I GR-Granul är detta noll eftersom den inte innehåller kvarts. Metoden minskar även väsentligt behovet av att byta fluidiserad bäddmaterial, upp till 70 %, jämfört med en traditionell natursandbädd. Minskningen av bäddbytet sparar även på kostnader för transport, hantering, avfall och även avfallsskattekostnader i samma proportion. Följaktligen minskar även luftföroreningarna. GR-Granul har en hög värmebeständighet, så den möjliggör en hög förbränningstemperatur och förbättrar därmed förbränningen och minskar de utsläpp som bildas i den. Dessutom sparar metoden behovet av att byta fluidbäddspanna.

GR-Granul återanvänds tack vare en utmärkt återvinningsmetod, där GR-Granulpartiklar av en viss storlek återförs från bottenaskan. Risken för sintring av hela bädden minskar eftersom GR-Granul till exempel inte reagerar med de alkalier som finns i trä- och biomassan, såsom kalium och natrium. Pannans slitage minskar eftersom GR-Granulens nötande egenskap är 15-25% lägre än för natursand, beroende på materialet.

Det är viktigt för miljön att produkten är tillverkad av en biprodukt från stålindustrin, eftersom den kan minska utsläppen från förbränningsprocessen och dess förbrukning är lägre än för traditionell natursand. Det är även möjligt att nyttja bottenaskan från förbränningen som konstruktionsmaterial för väg- och anläggningsbyggnad.

Förutom GR-granul erbjuder vi precisionssiktad bäddsand för normala pannförhållanden.

Betydande kostnadsbesparingar genom att övervaka och analysera bäddmaterial

Att välja driftsmetod för fluidbäddspannan, fluidbäddspanna och rätt bäddmaterial kan räcka långt. Om du vill dra full nytta av systemet bör du även implementera övervakning och analys av bäddmaterialet. Dessa åtgärder kan spara betydande summor. Den vanligaste utmaningen vid förbränning är sintring/agglomeration av bäddmaterialet, vilket kan orsakas av t.ex. från ansamling av aska i bädden eller föroreningar som följer med bränslet. Den främsta orsaken till sintring/agglomeration av natursand och tillväxten av påslag/avlagringar är den alkaliska reaktionen av kvartsen som finns i natursand. Innan avgörande åtgärder vidtas är det nödvändigt att ta reda på grundorsaken till fenomenet. Detta uppnås genom att övervaka bäddmaterialet, ta prover och analysera dem. Elektronmikroskopiska tvärsnittsstudier kan avslöja grundorsaken till t.ex. bildandet av påslag/avlagringar och orsaken till sintringsfenomenet. Vissa av fenomenen kräver omedelbara åtgärder, medan vissa inte väcker oro. 

En av de aktuella frågorna är användningen av torv i kraftverk vid energiproduktion. När man letar efter nya alternativa bränslen är det viktigt att övervaka sintringsrisken för bädden, eftersom att avstå från torv ökar andelen olika vedartade biomassor i bränslet. Under övergångsfasen är övervakning av bäddens tillstånd viktig för att vid behov ett mer lämpligt bäddmaterial för biomassa kan bytas ut.

Övervakning av bäddmaterialet är lätt att implementera

Innan kvalitetskontrollen av bäddmaterial införs ses nuläget och utmaningarna grundligt över och utifrån dessa kan de algoritmer som ska följas definieras. Samtidigt definieras också provtagningsövervakningsintervallet.

I praktiken sköter kunden provtagningen som planerat och levererar dem till Fescons laboratorium för undersökning, där de analyseras, varefter kunden får ett utlåtande med korrigerande åtgärder.

Läs mer om övervakning och analys av bäddmaterial >>

Omfattande service för kraftverk

Förutom driftsmetod för fluidbäddspanna, bäddmaterial och deras studier erbjuder vi även våra kunder mer omfattande ask- och påslagsstudier kopplade till årliga drift-/revisionsstopp, t.ex. för bekämpning av skadliga ämnen och korrosion, siktlösningar, studier om avlagringar/blockering av överhettare och rökgasscrubbers. Dessutom erbjuder vi experttjänster för olika kraftverksutvecklingsprojekt och störningssituationer. Vi gör vår del för att hjälpa våra kunder att uppnå bästa möjliga teknik för deras drift, BAT (Best Available Technology). Fescon Oy/AB:s affärsenhet för sandprodukter erbjuder olika bäddmaterial, natursand samt GR-Granul.

Tjänster

  • Driftsmetoder för användning av fluidiserande bäddpannor

  • Material till fluidiserande bädd

  • Analyser av bäddmaterial

  • Ask- och påslagsstudier relaterade till årliga driftstopp

  • Experttjänster för utvecklingsprojekt och störningssituationer

 

Frågor kring försäljning

Mattias Nurkkala

Försäljningschef Sverige

Tapio Klasila

Teknologidirektör
Hela Finland
Kraftverksmaterial och tekniktjänster
Be om mer information