Fasadputs JSP 1,5

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fasadputs JSP är ett färgat, polymermodifierat, cementbaserat tunnputsbruk med tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet och minskar den kapillära vattenabsorptionen. Kan sprutas på och påföras manuellt. Den maximala kornstorleken är 1,5 mm. 

 • Lätt att använda
 • God vidhäftning vid underlaget
 • God arbetbarhet
 • Separata lim behövs inte
 • Påförs med spruta eller hand appliceras
 • Kloridfritt
 • Utmärkt väderbeständighet
 • Diffusionsöppet
 • Flera färgalternativ

Användningsområden

 • Betong- och tegelfasader
 • Ytor behandlade med cementbaserad avjämnings- eller efterbehandlingsbruk

OBS Inte lämplig på organisk färg eller elastiska fogar.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450869 Fasadputs JSP 1,5 mm Färg 235 45086 25 kg
6416841016065 Fasadputs JSP 1,5 mm Fescon färger 45150 25 kg
Underlaget

Ta bort gamla ytskikt och färg genom till exempel vattensandblästring. Rugga upp nya betongytor med vattensandblästring. Rengör ytorna från damm med en högtryckstvätt. Reparera eventuellt skadad betong. Ytan på lagningarna ska lämnas så grov som möjligt. Låt lagningarna härda i minst en eller två dagar före putsning. Om underlaget har torkat upp, fukta det tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före. Gör en testbeläggning på ett litet område för att säkerställa att strukturen och kulören är rätt innan arbetet påbörjas. Kulören påverkas t.ex. av underlagets uppsugningsegenskaper, konsistensen hos massan, ytans råhet och naturligtvis sprutan i sig (munstyckets storlek och luftvolymen) och sprutmetoden.

Tillblandning

Kontrollera vattenmängden på påsen. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Gör en testbeläggning för att se vilken vattenmängd som är lämplig för arbetstekniken, använd samma vattenmängd för alla blandningar av samma produktsats. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två till tre minuter. Låt bruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Blanda igen för att säkerställa att alla beståndsdelar i beläggningen har lösts upp och att blandningen håller jämn kvalitet. Det färdiga bruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Ytan och lufttemperaturen ska vara minst +5°C vid beläggningen samt minst 3 dygn efter beläggningen. Rekommenderat förhållande för beläggningen är en temperatur på +10°C…+20°C samt vindstilla och molnigt uppehållsväder. Applicera Fescos Fasadbeläggning med en spackel- eller trattspruta. Den kan också bredas ut för hand med en stålspackel eller borste (slamning). På sprayade och slipade ytor ska det första lagret sprayas som ett lager på 1-3 mm och jämnas ut med en stålspackel genom att hårt trycka mot underlaget. Det andra lagret, cirka 1-3 mm tjockt, slutförs antingen som en sprayad eller slipad yta. Varje skikt måste få härda i minst en dag före nästa sprutning. Spruta det sista skiktet med en av massa som är så torrt som möjligt och under goda väderförhållanden. Du kan framställa olika strukturer genom att variera massans smidighet, storlek på munstycke, luftmängd och sprayavstånd. Ju smidigare bruk, desto större luftmängd och ju mindre munstycke desto ”mindre” struktur. Mörka färger kräver större omsorg än ljusa färger vid sprutning. Vi rekommenderar att sammanhängande ytor sprutas vid samma tillfälle. Skarvar kan döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. Det kan förekomma färgavvikelser mellan olika tillverkningspartier. Vi rekommenderar därför att den erfordrade mängden beläggning beställs vid samma tillfälle. Med en brukspruta är sprutavståndet ca 1 meter och för en trädgårdsspruta ca 0,6 meter. Spruta vinkelrätt mot ytan i cirkelrörelser. Vattenlösliga salter i cementen och salter som bildas när kalk härdar kan fällas ut med fukt och visas som vita fläckar på ytan. Kraftigt regn efter beläggning, inre fukt i konstruktionen, värmeläckage och otillräcklig ventilation orsakar utfällningar. Risken kan minskas genom att den nybelagda ytan skyddas mot regn. Av samma skäl bör den nya fasaden få torka minst en eldningssäsong före beläggning.

Härdning

Efterbehandlingen sker ska den belagda ytan skyddas med plastfilm eller duschas med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar. När temperaturen är:
+20°C, skydda färskt ytskikt från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färskt ytskikt från regn i tre dagar
+5°C, skydda färskt ytskikt från regn i sju dagar

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta som behandlats med fasadputs kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Inget vatten ska vara kvar på underlaget efter rengöring. Fasadputs eller Stenfärg S kan användas för att förnya beläggningen. Arbetsanvisningarna för produkten som används måste följas vid beläggning och målning. En behandling räcker normalt till en rengjord yta som är fri från skador. Skadade områden där ytskiktet tagits bort eller där hål fyllts igen kräver två eller fler behandlingar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt 2 kg/m²

Vattenbehov 3,5–5,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

1,5 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2–5 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Smidighet (Hägermann) ca 200 mm
Tryckhållfasthet

ca 20 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet > 4,0 MPa
Längdens temperaturkoefficient

< 15 x 10-6/0C

Brandbeständighet A1, oförbränt
Karbonatisering

 ca 4 mm (91 dagar, övervakat test)

Lufthalt ca 15 %
Köldtålighet inga skador på 100 cykler
Vattenbindningsförmåga ca 95 %