Kalkcementbeläggning KSP

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbeläggning KSP är ett genomfärgat, polymermodifierat, kalkcementbaserat ytputsbruk som innehåller tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet och minskar den kapillära vattenabsorptionen.

  • Bara tillsätt vatten
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Kan sprutas på eller hand appliceras
  • Utmärkt väderbeständighet
  • Diffusionsöppet
  • Flera färgalternativ

Användningsområden

  • Ytor med kalkcementbruk och tegelytor
  • Fescoterm system för spackelisolering
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841451514 Kalkcementbeläggning KSP 1,5 mm Fescon färger 45151 25 kg
Underlaget

Underlaget måste vara oskadat och rent. Gammal färg och ytputs kan tas bort genom t.ex. vattensandblästring. Fukta torra ytor. En torr yta ska vätas utan att underlagets absorptionsförmåga försämras. Fyllnadsmassan måste ha härdat ordentligt och vara minst en vecka innan ytbruket påförs. Gör en testbeläggning av ett litet område för att säkerställa att strukturen och kulören är rätt innan arbetet påbörjas. Nyansen påverkas bl.a. av underlagets uppsugningsförmåga, massans smidighet, ytans grovhet och givetvis själva sprutan (storlek på munstycke, luftmängd och sprayarbete). Ett jämnt flöde av bruk ur slangen är extremt viktigt för slutresultatet, och därför får behållaren inte tomköras under arbetet.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Blanda i ca en till två minuter med cementblandare eller blandarstav. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt, För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Ytan och lufttemperaturen ska vara minst +5°C vid beläggningen samt minst 3 dygn efter beläggningen. Rekommenderat förhållande för beläggningen är en temperatur på +10°C…+20°C samt vindstilla och molnigt uppehållsväder. För på bruket på normalt sätt med en brukpump eller en spruta av trädgårdstyp. För minst på två skikt. Spruta första skiktet med mer sprutbruk till ett 2–3 mm tjockt skikt beroende på den maximala kornstorleken och jämnas ut med en stålspackel genom att hårt trycka mot underlaget. Låt det härda i minst en dag före nästa påföring. Använd lite tjockare bruk vid andra sprutningen. Det andra lagret, cirka 2-3 mm tjockt, slutförs antingen som en sprayad eller slipad yta. Du kan skapa olika strukturer genom att variera putsbrukets plasticitet, munstycksstorleken, luftvolymen och sprutavståndet.

Ju mer tunnflytande putsbruket, ju större luftvolym som används och ju mindre munstycket är, desto finare blir strukturen. För en brukspruta ska sprutavståndet vara ca en meter respektive ca 0,6 meter för en trädgårdsspruta. Spruta på vinkelrätt mot ytan i form av en cirkel. Om du sprutar för nära ytan, kan det lätt orsaka glänsande fläckar. Mörka färger kräver större omsorg än ljusa färger vid sprutning. Vi rekommenderar att sammanhängande ytor sprutas vid samma tillfälle. Fogar ska döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. Det kan förekomma färgavvikelser mellan olika tillverkningspartier. Vi rekommenderar därför att den erfordrade mängden putsbruk beställs vid samma tillfälle. Vattenlösliga salter i cementen och salter som bildas när kalk härdar kan fällas ut med fukt och visas som vita fläckar på ytan. Utfällning kan orsakas av att ytan exponeras för tidigt för regn efter putsning, av fukt i strukturen, värmeläckage och bristfällig ventilation. Minska risken genom att skydda den färska putsen från regn.  Av samma anledning bör den nya fasaden få torka minst en värmesäsong innan beläggning.

Härdning

Om efterbehandlingen sker ska den belagda ytan skyddas med plastfilm eller duschas med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar. När temperaturen är:
+20°C, skydda färskt ytskikt från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färskt ytskikt från regn i tre dagar
+5°C, skydda färskt ytskikt från regn i sju dagar
Undvik att putsa i direkt solljus eller stark vind. Den lägsta användningstemperaturen är +5°C.

Underhållsinstruktioner

Smutsig Lime Cement Coating kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Välj reparationsbruk efter det befintliga, oskadade brukets förhållande mellan bindemedel och ballast och styrka. För på reparationsskiktet med Lime Cement Coating eller Stone Colour KS med en färg ur färgschemat som passar den reparerade ytan. Före beläggning ska området vätas så att det är tillräckligt fuktigt för att mörkna. Beläggningen ska antingen ske genom sprutning eller för hand beroende på strukturen hos den underhållna/reparerade ytan. Arbetsanvisningarna i den aktuella produktens datablad ska följas. Slutbehandlingen ska utföras mycket omsorgsfullt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Reparerade ställen kan synas som ljusare partier på ytan innan användning jämnar färgskillnaderna. Fortsätt väta reparationsbruket och ytskiktet i en till tre dagar efter beläggning. En eller två behandlingar behövs beroende på ytans struktur och färg, samt arbetssättet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 6 kg/m²

Vattenbehov 5,0 - 6,5 l/25 kg
Färdig massa 13–15 l/25 kg
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

1,5 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Täthet

ca 1,80 kg/dm3.

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1–2 h
Smidighet (Hägermann) ca 200 mm
Lufthalt ca 15 %
Köldtålighet 100 smält-/fryscykler, inga skador
Vattenbindningsförmåga ca 95%