Ädelputs JL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Lime Cement Coating JL är ett genomfärgat kalkcementbaserat ytputsbruk som innehåller tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet och minskar den kapillära vattenabsorptionen. 

  • Bara tillsätt vatten
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Kan sprutas på
  • Utmärkt väderbeständighet
  • Diffusionsöppet
  • Flera färgalternativ

Användningsområden

  • Ytor som är putsade med kalkcementbruk
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450166 Ädelputs JL 1,5 mm färg 235 45016 25 kg
6416841015075 Ädelputs JL 1,5 mm Fescon färger 45200 25 kg
6416841028495 Ädelputs JL 3,0 mm Fescon färger 45017 25 kg
Underlaget

Underlaget måste vara oskadat och rent. Gammal färg, ytbruk, salt, damm, rost och kompakt cementpasta kan tas bort genom t.ex. vattensandblästring. En torr yta ska vätas utan att underlagets absorptionsförmåga försämras. Fyllnadsmassan måste ha härdat ordentligt och vara minst en vecka innan ytbruket påförs. Gör en testbeläggning av ett litet område för att säkerställa att strukturen och kulören är rätt innan arbetet påbörjas. Kulören påverkas t.ex. av underlagets uppsugningsegenskaper, konsistensen hos massan, ytans råhet och naturligtvis sprutan i sig (munstyckets storlek, luftvolymen och sprutmetoden). Ett jämnt flöde av bruk ur slangen är extremt viktigt för slutresultatet, och därför får behållaren inte tomköras under arbetet.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt, För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Kalkcementbeläggning påförs normalt med en brukpump eller en trädgårdsspruta, men kan även påföras för hand. För minst på två skikt. Spruta första skiktet med mer sprutbruk till ett 2–3 mm tjockt skikt beroende på den maximala kornstorleken. Låt det härda i minst en dag före nästa påföring. Använd lite tjockare bruk vid andra sprutningen. Påför ett ca 1,5–3 mm tjockt skikt (beroende på den maximala kornstorleken). Genom att variera brukets plasticitet, munstyckets storlek, luftvolymen och sprutavståndet kan ytan ges olika struktur.Ju mer tunnflytande bruket är, ju större luftvolym och ju mindre munstycke som används, desto finare blir strukturen. För en brukspruta ska sprutavståndet vara ca en meter respektive ca 0,6 meter för en trädgårdsspruta. Spruta på vinkelrätt mot ytan i form av en cirkel. Om du sprutar för nära ytan, kan det lätt orsaka glänsande fläckar. Mörka färger kräver större omsorg än ljusa färger vid sprutning. Vi rekommenderar att sammanhängande ytor sprutas vid samma tillfälle. Fogar ska döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. Det kan förekomma färgavvikelser mellan olika tillverkningspartier. Vi rekommenderar därför att den erfordrade mängden putsbruk beställs vid samma tillfälle. Vattenlösliga salter i cementen och salter som bildas när kalk härdar kan fällas ut med fukt och visas som vita fläckar på ytan. Utfällning kan orsakas av att ytan exponeras för tidigt för regn efter putsning, av fukt i strukturen, värmeläckage och bristfällig ventilation. Risken kan minskas genom att den nyputsade ytan skyddas mot regn.

Härdning

Om efterbehandlingen sker i mycket torra miljöer ska den putsade ytan skyddas med plastfilm eller duschas med vatten (vattnet får inte rinna) i minst en till tre dagar. När temperaturen är:
+20°C, skydda färskt putsbruk från regn och starkt solljus i en dag
+10°C, skydda färskt putsbruk från regn i tre dagar
+5°C, skydda färskt putsbruk från regn i sju dagar
Undvik att putsa i direkt solljus eller stark vind.

Underhållsinstruktioner

Smutsig Lime Cement Coating kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Välj reparationsbruk efter det befintliga, oskadade brukets förhållande mellan bindemedel och ballast och styrka. För på reparationsskiktet med Lime Cement Coating eller Stone Colour KS med en färg ur färgschemat som passar den reparerade ytan. Före beläggning ska området vätas så att det är tillräckligt fuktigt för att mörkna. Beläggningen ska antingen ske genom sprutning eller för hand beroende på strukturen hos den underhållna/reparerade ytan. Arbetsanvisningarna i den aktuella produktens datablad ska följas. Slutbehandlingen ska utföras mycket omsorgsfullt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Reparerade ställen kan synas som ljusare partier på ytan innan användning jämnar färgskillnaderna. Fortsätt väta reparationsbruket och ytskiktet i en till tre dagar efter beläggning. En eller två behandlingar behövs beroende på ytans struktur och färg, samt arbetssättet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,5 mm ca 6 kg/m²
3,0 mm ca 10–12 kg/m²

Vattenbehov 5–6,5 l/25 kg (1,5 mm) 5–6 l/25 kg (3 mm)
Färdig massa 13–15 l/25 kg
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

1,5 mm och 3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Täthet

ca 1,80 kg/dm3.

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1–2 h
Smidighet (Hägermann) ca 200 mm
Lufthalt ca 15 %
Köldtålighet 100 smält-/fryscykler, inga skador
Vattenbindningsförmåga ca 95%