Lämpölattioiden pintavalut

Tässä ratkaisussa kuvataan asuinrakentamisessa ja julkisissa kohteissa käytettävien lämpölattioiden pintavalujen toteutusvaihtoehdot vesikiertoisen lattialämmitysmuodon yhteydessä. Kaikkia Fescon Flow -tuoteperheen tuotteita voidaan käyttää sähkötoimisissa lattialämmityskohteissa. 

Fescon lämpölattioiden pintavalut

1. Ontelolaatta | 2. Eristekerros | 3. Lämpöputket | 4. Flow GS | 5. Askeläänieriste | 6. Laminaatti | 7. Fescon Reunanauha

Lämpölattioiden pintavalut toteutetaan kerrostalo- ja julkisissa kohteissa kelluvana rakenteena askeläänieristeen päälle. Flow -tuoteperheen ratkaisuilla pintalaatta voidaan toteuttaa 40 mm vahvuisena. Käytettäessä askeläänieristettä, jonka dynaaminen jäykkyys on 15 MN/m3 tai pienempi, täyttää 40 mm vahvuinen pintavalu ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaiset vaatimukset uuden rakennuksen ääneneristykselle.

Pientalokohteissa lämpölattian pintavalu voidaan valaa suoraan ala- tai välipohjan päälle. Pintalaatta voidaan toteuttaa minimissään 30 mm vahvuisena.

Lattiatasoite valitaan päällysteen vaatimuksen ja rakennuksen käyttöluokituksen mukaisesti. Fescon-pumpputasoitteet ovat itsesiliäviä lattiatasoitteita ja tasoitepinnat voidaan päällystää suoraan yleisimmillä lattiamateriaaleilla. Lattiatasoitteilla on erinomaiset työstettävyysominaisuudet.

Kaikki Fescon-lattiatasoitteet ovat CE-merkittyjä sekä M1-päästöluokituksen mukaisia. Flow-tuotteet ovat matala-alkalisia ja ne suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.

Ratkaisu lämpölattioiden pintavaluihin

Asuinrakentaminen 

Flow GS 3,0 mm on kipsisideaineinen, pumpattava, lähes kutistumaton kipsilattiamassa. Tuote on kehitetty erityisesti lämpölattiarakenteiden pintavaluihin. Kipsilattiamassan etuina on lähes olematon kutistuma, näin ollen kipsilattiavaluihin ei tarvita lasikuituverkkovahvistusta. Pienen kuivumiskutistuman johdosta kipsisideaineiseen lattiatasoitteeseen ei muodostu halkeamia kuivumisen aikana. 

Kipsilattiamassan lujuusominaisuudet soveltuvat asuntokohteisiin, joissa käytetään kelluvaa pintamateriaaliratkaisua tai laatoitusta. Flow GS -lattiatasoite voidaan ylitasoittaa FlowPlan- tai FlowBase -lattiatasoitteella mikäli kohteessa vaaditaan suurempia lujuusvaatimuksia.

Flow FS on kuituvahvistettu matala-alkalinen sementtisideaineinen pumpattava lattiatasoite. Sementtisideaineisena lattiatasoitteena tuote vaatii lasikuituverkkovahvistuksen halkeilun minimoimiseksi. Lasikuituverkko voidaan asentaa joko lattialämmitysputkien alle tai putkien päälle. 

By 45:n mukaisesti asuinrakennuksien lattiaan kohdistuva rasitus määritellään pienen rasitusluokan mukaisesti. Tällöin pinnan vetolujuudelle määritellään vähimmäisarvoksi 0,6 N/mm2 (MPa). Käytettäessä Flow FS -pumpputasoitteeella saavutetaan vaadittu pinnan vetolujuus eikä ylitasoituksia tarvita porraskäytäviin tulevien liimattavien mattojen yhteydessä.

 

Toimitila ja julkinen rakentaminen

Mattopäällysteisissä ja pinnoitettavissa lämpölattiarakenteissa pintalaatta voidaan toteuttaa käyttämällä kahta tuotetta päällekkäin. Rakenteessa käytetään pohjamassana kustannustehokasta Flow GS 3,0 mm -kipsilattiamassaa, joka oikaistaan C25-lujuusluokan FlowBase -lattiatasoitteella tai C30-lujuusluokan Flow CS -lattiatasoitteella. 

Rakenteen etuna on se, että pohjamassana käytetty Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa on lähes kutistumatonta eikä se tarvitse lasikuituverkkovahvistusta. Pintatasoitteena käytetyn FlowBase -lattiatasoitteen C25 puristuslujuus sekä 1,5 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistavat tuotteen käytön yleisempien päällysteiden alustana. Pinnoitteiden alustana käytetään Flow CS -lattiatasoitetta, jonka C30 puristuslujuus sekä 2,0 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistavat tuotteen käytön yleisimpien pinnoitteiden alustana. 

Lähes kutistumattomaan kipsivaluun ei synny pinnoitustöitä haittaavia kuivumiskutistumahalkeamia. Halkeilemattoman pohjamassan päälle tulevaa pintatasoitusta tehdessä vältytään tasoitteen halkeilulta, tällöin myös vältetään pinnoitustyön yhteydessä tehtävät halkeamien injektointityöt. Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassan kerrospaksuus tulee mitoittaa siten että pintatasoitteelle jää 8-10 mm:n kerrospaksuus kauttaaltaan.


Käyttämällä kahta päällekkäistä tuotetta saadaan lattiarakenteesta kokonaistaloudellisesti kannattava 

 • Pohjamassana olevan C20-luokan kipsilattiamassan edullisuus verrattuna C25/C30-luujusluokan sementtitasoitteisiin
 • Lasikuituverkon pois jättäminen alentaa lämpölattiarakenteen neliöhintaa
 • Pinnoitustöiden yhteydessä tehtäviä halkeilujen jälki-injektointeja ei ole

 

Valitse oikea tuote kohteeseesi

Tuotenimi

Kerrospaksuus
(mm)

Maksimiraekoko (mm)

Lujuusluokka

Tartuntalujuus
(MPa)

Pintavetolujuus
(MPa)

Flow GS 3,0 mm

20 - 80

3,0

C20

1,0

1,0

Flow FS

4 - 50

1,2

C16

1,0

0,6

FlowBase

5 - 30

0,6

C25

1,5

1,5

Flow CS

5 - 30

0,6

C30

1,5

2,0

Työvaiheet

Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli +20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.


Alustan käsittely

 • Kelluva pintavalu tulee irrottaa aluslattiasta askeläänieristeellä tai Fescon Erotuskankaalla ja pystyrakenteista Fescon Reunanauhalla. Kelluvaa lattiarakennetta ei pohjusteta.
 • Kelluvan pintavalun alle tuleva askeläänieriste tai erotuskangas tulee olla asennettu tiiviisti ja saumat teipattu siten ettei vuotoja synny. Reunanauhan limitysmuovin tulee kiinnittyä koko matkalta käytettyyn askeläänieristeeseen tai erotuskankaaseen.
 • Aluslattiarakenteessa olevat epätasaisuudet voidaan tarvittaessa täyttää ennen askeläänieristeen tai erotuskankaan asennusta Fescon LT 4000:lla tai Flow FS.
 • Kelluva pintavalu on tehtävä lasikuituverkkovahvistettuna rakenteena, mikäli käytetään sementtipohjaisia lattiatasoitteita. Flow GS -kipsitasoitteet eivät tarvitse lasikuituverkkovahvistusta.
 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu.
 • Alustan tulee olla liikkumaton ja kantokykyinen.
 • Lämpö- ja askelääni-eristetyissä lattiarakenteissa, kuten lämpölattioissa, tulee varmistua, että aluslattiarakenne on riittävän kuiva ennen eristeiden asentamista. Suosituksena pidetään, että runkolaatan suhteellinen kosteus olisi alle 90% noin 50 mm syvyydeltä mitattuna.

 
Lattiatasoitteen käyttö

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpulla tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.


Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan lattiapäällysteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan pinnoitteen tai päällysteen soveltuvuus tulee varmistaa kyseisten tuotteiden tuotekorteista.
 • Ennen lattiapäällysteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn lattiapäällysteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.

Flow GS 3,0 mm edut

 • Pintavaluihin riittää 40 mm kipsivalua
 • Lähes kutistumaton
 • Ei tarvita lasikuituverkkovahvistusta
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme