Silikonhartsfärg

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Silikonhartsfärgt är en förstklassig, matt silikonhartsbaserad fasadfärg som ger utomordentligt skydd mot oväder. Fescon Silikonhartsfärg släpper genom vattenånga och koldioxid extremt väl, samtidigt som den är extremt vattenresistent, har låg spänning, är lätt att påföra och är ekonomisk. 

  • Vattenlöslig
  • Hög diffusion
  • Hög CO2-genomsläpplighet
  • God väderbeständighet, god smuts- och vattenbeständighet
  • Bildar ingen film och orsakar nästan ingen spänning
  • Ej termoplastisk, ansamlar inte smuts
  • Extremt effektiv täckning
  • Extremt lätt att påföra
  • Alkalitålig och förtvålas därför inte
  • Innehåller ett tillsatsmedel som förebygger alg- och mögeltillväxt
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760562 Silikonhartsfärg Fescon 235 76056 12,5 l
Silikonhartsfärg HR 1 Fescon färger 50318 12,5 l
Silikonhartsfärg HR 2 andra färger 50319 12,5 l
Betongytor underlag

Ta bort löst sittande och flagnande ytskikt och färg från betongytorna genom t.ex. vattensandblästring. Ta bort skadad betong genom, beroende på typen av skada och dess omfattning, mejsling, vattensandblästring eller fräsning. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn till klass St 2 eller ersätt med nya armeringsjärn. För på Fescon Adhesive Plaster på järnen och reparera hål med Fescon Repairing Plaster. Täck vid behov över de reparerade ytorna med Fescon Overlaying Plaster.
Rugga upp de nya betongytorna och rengör dem från cementpasta genom t.ex. vattensandblästring eller stålborstning. Ytbehandlingarna kan även utföras under elementtillverkningen. Ny betong kan målas efter minst en säsong med värme.

Putsytor underlag

Ta bort löst sittande och flagnande ytskikt och färg från putsytorna. Ta bort putslager som har separerats från underlaget tills du når ett oskadat putslager. Applicera reparationsbruk i två eller tre skikt eller ytputs beroende på skadans djup. Forma ytputsens struktur så att den passar ihop med den befintliga putsen. Ta hänsyn till den gamla putsen under arbetet. Låt ställen med djupa putslager och nya putsytor torka tillräckligt länge innan de målas. Räkna, beroende på förhållandena, med två dagar per mm puts.

Vid förbehandling och målning av underlag som innehåller asbest ska de försiktighetsåtgärder som föreskrivs i de officiella bestämmelserna vidtas.

Testmålning

Gör en testmålning innan arbetet påbörjas för att säkerställa att kulören är rätt.

Ytbehandling och grundning av underlaget

Vid ytbehandling av underlaget kan färgen förtunnas med maximalt 5 % vatten. OBS! Färgblandningen måste användas inom 24 efter blandning. På mycket sugande underlag kan det vara nödvändigt att använda Fescon Silicone Resin Paint som primer.

Ytskikt

Använd oförtunnad Fescon Silicone Resin Paint som ytskikt. Underlaget måste vara torrt och rent. Vid ytbehandling och torkning ska lufttemperaturen minst vara +5 °C och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 80 %. För på färgen med borste, roller eller luftfri spruta. Munstyckets storlek 0,021–0,027". Sammanhängande ytor ska målas kontinuerligt. Se till att du har tillräckligt mycket färg från samma tillverkningsparti när sammanhängande ytor ska målas. Fogar ska döljas i hörn, expansionsfogar eller t.ex. bakom stuprör. Om du måste använda färg från olika tillverkningspartier kan du använda en 1:1-blandning från det gamla och nya färgpartiet längs kanten. Ett extra färglager kan krävas för starka och klara kulörer. Rengör verktygen med vatten.

Underhållsinstruktioner

En smutsig yta kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna skadade ställen och reparera hålen. Måla om med Fescon Silicone Resin Paint. En behandling räcker till en rengjord yta som är fri från skador. Ett grundskikt behövs även för skadade områden där färg tagits bort eller hål har fyllts igen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 200 ml/skikt/slät yta/m2

Konsisten flytande
Färg kulörer ur Fescons färgschema
Maximal kornstorlek

S1 < 100 µm (fin)

Förpackningsstorlek 12,5 l
Lagring

måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C.

Täthet

ca 1,55 kg/l

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Torktid

torr yta ca 6 h, kan övermålas inom 10 h, genomtorkad ca 3 dagar

Vattenångans genomträngningsförmåga

sd-värde [m]: V1 (hög) < 0,14

Kapillär vatteninträngning

W-värde: W3 (låg) < 0,10 kg/m2h0.5

Luftens relativa fuktighet mindre än 80 %
Kolgenomsläppning

C0 (inget krav)

Torrskiktets tjocklek

E3 100–200 µ0

Förtunning vatten
Nyansens hållbarhet

B1 (enligt BFS-bulletin #26)

Glans

G3 halvmatt < 4

VOC-halt

< 40 g/l  (EU-gränsvärde A/c: 40 g/l (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.