Putsbruk SR 7

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk SR7 är ett fiberförstärkt, snabbt härdande och torkande putsbruk med ett speciellt, cementbaserat bindemedel. Lämplig för användning av vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen. Maximal kornstorlek 1,2 mm. 

 • Skikttjocklek: 5– 30 mm, (fördelning max. 50 mm)
 • Kan vattentätas efter 2–4 dygn (skikttjocklek högst 20 mm)
 • Ger en yta som kan göras vattentät med bara en arbetsfas
 • För upprätning av vägg- och takytor samt igensättning av rörslitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen

Användningsområden

 • För upprätning och lagning av vägg- och takytor av stenbaserade byggnadsmaterial samt för igensättning av rörslitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen
 • Lämpar sig för igensättning av rörslitsar
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201102 Putsbruk SR 7 20110 20 kg
Underlaget
 • Underkonstruktionens temperatur ska vara > +10°C 
 • Betongunderlag, blockytor, lättbetong, kalksandsten och bränt tegel
 • Ytan ska vara ren, fast och dammfri. Ytan ska vara tillräckligt hållbar, orörlig och bärande.
 • Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan SR7 och underlaget. 
 • Släta ytor ruggas upp för att säkerställa god vidhäftning
 • Vid behov används putsarmering för att förstärka putsen vid underlagsmaterialens gränspunkter. Användning av putsarmering kan också minska risken för ytsprickor om det har bildats sprickor i underlagsmaterialet. Orsaken bakom sprickbildningen i undermaterialet måste alltid undersökas för att säkerställa att sprickbildningen inte orsakas av att byggnadens stomme rör på sig.
Primer
 • Innan Putsbruk SR 7 appliceras ska man se till att underlaget är tillräckligt fuktigt.  
 • Underlaget fuktas med vatten för att undvika att vattnet i putsbruket sugs in i underlaget för snabbt. För att uppnå korrekt härdningsreaktion och önskad hållfasthet måste putsbruket behålla sin fuktighet under hela härdningsprocessen. Återfuktning förhindrar plastiska sprickor och lossning från underlaget. Inget löst vatten får lämnas på underlaget. 
 • Vid behov kan man använda Fescons flytande primer tillsammans med SR 7.
 • När det gäller renoveringsobjekt med mycket torra, sugande och gamla underkonstruktioner rekommenderar vi att underlaget vätas eller behandlas flera gånger med häftgrund
Arbetsinstruktioner
 • Arbetsplatsen ska skyddas mot kraftig vind, sol och regn
 • Medan upprätningsarbetet pågår och putsbruket härdas ska temperaturen vara +10°C…+25°C
 • En säck (20 kg) med torrpulver blandas i 4,8–5,2 liter rent vatten. Vi rekommenderar inte att den maximala mängden vatten läggs till redan i början. Putsbruket har rätt vattenmängd när massan inte rinner på ytan som ska avjämnas.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Om man inte följer den rekommenderade vattenmängden kommer detta att förlänga putsbrukets torktid, försämra dess hållfasthetsvärden och bearbetbarhet, påverka dess hållfasthetsutveckling samt öka risken för separation. 
 • Putsbruk SR 7 blandas noggrant tills massan är jämn (t.ex. med borrvisp, automatblandare eller rörblandare).  
 • Då man använder en spackelblandare ska man låta massan stå i 2–5 minuter, varefter man blandar massan kort en gång till. Vattenmängden justeras enligt behov.
 • Applicera Putsbruk SR 7 på underlaget med en spackelspruta eller spackelspade. 
 • Den bearbetade ytan slipas med en spackelspade tills ytan uppfyller objektets kvalitetskrav. 
 • Vid upprätning av ytor är det bra att använda sig av banor eller brädor som rätskivan kan dras längs med. För att åstadkomma en rak yta vid upprätning av hörn, installera en bräda som putsbruket kan appliceras mot.
 • På stora ytor rekommenderas en skikttjocklek på 5–30 mm. För bästa resultat, börja med att spruta ett tunt spackelskikt (ett så kallat vidhäftningsskikt), varefter nya skikt sprutas på enligt vått-på-vått-principen tills skiktet är tillräckligt tjockt. 
 • Tjocka skikt kräver flera appliceringar. Då lämnas ytan av det nedre skiktet grovt och man låter det torka i ett dygn innan nästa skikt appliceras.  Vid påfyllning av hål får ett enskilt hål vara högst 50 mm djupt. 
 • Kan helspacklas efter ca 24 timmar. 
 • Bearbetbar i ca 0,5–1 h efter tillsättning av vatten
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart
 • Torkat Putsbruk SR 7 avlägsnas mekaniskt.
Beläggning
 • Putsbruk SR 7 kan vattentätas direkt med produkter från Fescons certifierade tätskiktssystem. 
 • Kan vid behov helspacklas med sådana Fescons väggspackel som är avsedda för detta ändamål
 • Putsbruket kan beläggas direkt med keramiska plattor
 • Kontrollera hela väggkonstruktionens fukthalt innan du applicerar beläggningen eller vattentätningen.
 • Putsbruket kan lämnas utan beläggning i högst 1 månad på grund av risken för sprickbildning och separation.
 • För att putsbruket ska torka på ett optimalt sätt ska inomhusluftens relativa fukthalt ligga under 50% RH och temperaturen vara minst +20°C. Dåliga förhållanden bromsar putsbrukets hållfasthetsutveckling och förlänger torktiden.

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,3 kg/m²

Vattenbehov 4,8 - 5,2 l / 20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Stommaterial Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

5 – 30 mm, partiell avjämning 10 – 50 mm

Fiber fiberförstärkt
Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 0,5–1 h (+20°C, RH 50%)
Bestrykningsbarhet kan vattentätas efter ca 2–4 dygn < 20mm, skikt tjockare än > 20 mm förlänger torktiden (+20°C, RH 50%)
Tryckhållfasthet

klass CSIII(EN 998-1) 

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa för betong (28 dagar +20°C, RH 50 %)

Brandbeständighet A1
Värmeledningsförmåga < = 0,2 W/mK
Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
Vattentålighet

vattentät