Nanten SL Bio AR

Be om mer information

Produktbeskrivning

God mekanisk och kemisk hållbarhet. Tål konstant påfrestning av oljor, fetter, bränslen, vanligt förekommande tvättmedel, salter samt vid tillfällig påfrestning utspädda syror och baser.

Användningsområden

  • Golv med hård kemisk och mekanisk påfrestning i process- och livsmedelsindustrins produktions- och lagerutrymmen
  • Laboratorier
  • Sjukhus
  • Övriga krävande användningsområden.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257 15000 15 l
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241 15001 15 l
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER 15002 15 l
NANTEN SL BIO AR DEL B 5 L 15094 5 l
NANTEN SL BIO AR DEL B 200 L 15093 200 l

Krav på underlaget och beläggningsförhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Priming

Utför primingen med Nanten HM Bio Epoxi. På fuktiga betongytor med en relativ fuktighet på över 95 % ska Nanten M Primer, som lämpar sig för fuktig betong, användas som primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan.

Lagning

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning/avjämning kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten SL-epoxibeläggning och fyllnadssand (kornstorlek exempelvis 0,1–0,6 mm).

Tillblandning

Förblanda SL Bio AR Epoxi-beläggningens A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut med hänsyn till kärlets hörn.

Arbetsinstruktioner

Om det gått över två dygn sedan primingen ska ytan ruggas upp och slipdammet avlägsnas. Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Efter appliceringen, i takt med att arbetet framskrider, rulla ytan med en spikroller för att avlägsna luftbubblor.

Obs! Otillräcklig blandning av epoxibeläggningen kan orsaka ojämn härdning och fel blandningsförhållande kan resultera i en helt ohärdad beläggning. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Från Nantens färgkarta eller i de många olika RAL-färgerna I allmänhet föredras mörkare nyanser.
Förpackningsstorlek A-del 15 l i plåtkärl och B-del 5 l i plastkärl.
Lagring

+5°C ...+25°C, lagringsperiod högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

Bindemedlets densitet 1,06 kg/l

Fastämnesvolym cirka 100 %.
Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter sex tim. (+25°C) och elva tim. (+15°C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+25°C) och > 24 tim. (+15°C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Draghållfasthet

>1,5 N/mm²

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet Den relativa fuktigheten under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med tandad stålraka eller inställbar raka.
VOC-halt

Bruksblandningens VOC 200 g/l (färdig att använda blandning)

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder