Nanten HM Bio

Be om mer information

Produktbeskrivning

Beläggningen tål fetter, oljor, bränslen, salter, tvättmedel samt som tillfällig påfrestning utspädda syror och baser. På områden som utsätts för värmechocker/ångtvätt ska tjockleken på beläggningen med rivputs vara minst 6 mm.

Användningsområden

  • Produktions- och lagerutrymmen med hård påfrestning i livsmedelsindustrin

  • Storkök med mera.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Nanten HM Bio del A 10 l 15005 10 l
Nanten HM Bio del A  200 l 15006 200 l
Nanten HM Bio del B 5 l 15091 5 l
Nanten HM Bio del B 200 l 15090 200 l

Förblanda HM BIO Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut med hänsyn till kärlets hörn.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten (RH) under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Utför primingen med Nanten HM Bio Epoxi. Primern

måste täppa till alla porer i betongen,

så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vidhäftande sand på primern i takt med att arbetet framskrider.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och bredare överfyllningar, avjämningar och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten SL BIO epoxibeläggning och fyllnadssand (0,7–1,2 mm).

BELÄGGNING

Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Applicera i stråk, varvid ytans efterbehandling kan göras från det obehandlade golvet. Täta massan efter appliceringen för hand med stålbrätte eller med glättningsmaskin till en jämn yta.

 

YTLACKERING

Efter att den tätt glättade beläggningsmassan har torkat ska den lackas

med förtunnad Nanten HM BIO Epoxi. För att ytan ska bli lättskött och hygienisk rekommenderar vi att utföra lackeringen två gånger.

 

FOTLISTER/UPPDRAGNA SKYDD

Fotlisterna görs med epoxirivmassa för glättning, men för att underlätta bearbetningen görs massan styv med förtjockande fiber (Sylothix). Fotlisterna görs exempelvis 100 mm höga.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms enligt använd färgsand eller färgsandsblandning från Nanten, se Nantens färgkarta.
Förpackningsstorlek A-del 10 l i plåtkärl, B-del 5 l i plastkärl eller bägge i 200 l tunnor.
Lagring

+ 5 °C ...+ 25 °C, lagringsperiod högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna

originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1,1kg /l.

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter sju tim. (+ 25 °C) och 14 tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och 24 tim. (+15 °C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet den relativa fuktigheten (RH) under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och efterbehandla med stålbrätte eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig roller.
VOC-halt

VOC för bruksfärdig HM BIO-rivmassa för glättning 25 g/l.

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder