Produktbeskrivning

Kostnadseffektivt och mångsidigt fiberförstärkt cementbaserat golvspackel. Används för en rad olika limmade mattbeläggningar i allmänna utrymmen och för golvavjämningsmassor i bostadsbyggnader, appliceras för hand eller med pump. Kan användas för ytgjutning av termiska golv och flytande golvsystem i offentliga utrymmen och bostadshus, samt för utjämning av hålrumsplattor och betonggolv. Flow FS är lågalkalist.

 • Skikttjocklek 4 – 50 mm (fördelning max. 80 mm)
 • Pumpbar produkt som kan jämnas manuellt
 • Tryckhållfasthet C 20, materialåtgång ca. 1,7 kg/m²/mm
 • Självnivellerande

Användningsområden

 • Golvavjämning för självhäftande mattor i offentliga lokaler
 • Alkaliskt skyd
 • Golvspackling av bostadslokaler
 • För ytgjutning av värmegolv och flytande golvsystem
 • För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202451 Flow FS 20 kg 20245 20 kg
6416841331458 Flow FS 1000 kg 33145 1000 kg
Flow FS bulkleverans 33845 kg

Underlag

 • Betonggolv, ihåliga plattor och cementbaserade spackelunderlag, golvgipsskivor, icke ytbehandlade träbaserade byggnadsplattor samt isoleringsplattor.
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlagets draghållfasthet bör vara > 0,5 MPa Golvet måste installeras som en flytande konstruktion om underlaget är svag betong (underlagets draghållfasthet < 0,5 MPa), trä, gipsskivor eller isoleringsplattor. Den flytande golvkonstruktionen ska avlägsnas från undergolvet med Fescon separationsduk och från vertikala konstruktioner med Fescon kantband
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning
 • Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats

Grundning

 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS

Bruksanvisning

 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40% RH
 • En säck med spackel (20 kg) blandas i 3,6-4,0 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Spacklet blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Produkt appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Efter golvspackling med spackelpump utjämnas en skikttjocklek på 10–30 mm med spackelroller och tjockare skikt med nivåraka.
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25°C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen

Beläggning

 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork. Vid behov avjämning med Fescos handspackel, till exempel FlowPlan.
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall

Driftsättning – vattencirkulerad golvvärme

 • Vattenbaserad golvvärme kan startas sju dygn efter att golvspacklet applicerats. Vattentemperaturen ställs initialt på en temperatur på +20°C. De slutliga vattentemperaturerna kan tas i bruk efter att golvbeläggningen har installerats. Högre vattentemperaturer orsakar en högre risk för sprickbildning, varför de definitivt ska undvikas.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca. 1,7 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,6 – 4,0 l / 20 kg (125 - 135 mm spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 1000 kg, bulkleverans
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

4 - 50 mm (fördelning max. 80 mm), för flytande golvkonstruktion min. 30 mm över golvvärmerör min. 16–20 mm

Fiber fiberförstärkt, plastfiber
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca. 0,5 h
Kan beläggas ca 1 – 8 veckor beroende på förhållanden och skikttjocklek (+20°C, RH 50%)
Kan beträdas ca. 4 – 6 h
Hållfasthetsklass C 20 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 20 MPa (28 dag, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,0 MPa för betong (28 dag, +20°C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 4 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 0,6 MPa
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7)

Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.