Nanten Akryl 20N-M1

Be om mer information

Produktbeskrivning

M1-emissionsklassad akrylbeläggningsmetod.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Utomhusbruk
  • Lastkajer och soptak
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 20N-M1 20 KG 15413 20 kg
NANTEN AKRYL 20N-M1 180 KG 15414 180 kg

Krav på underlaget och beläggnings förhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst +3°C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på < 80 %. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Arbetsinstruktioner

Utför priming med Nanten Akryl 101-M1 Primer på det underlag som ska beläggas. Så 0,7–1,2 mm kvartssand på den ohärdade primern för att säkerställa rivmassans vidhäftning och för att förbättra massans bredbarhet. Häll ut den välblandade Nanten Akryl 20N-M1-massan (bindemedel + fyllsand) i ett stråk på golvet och applicera i önskad skiktstyrka med inställbar raka. Efterbehandla omedelbart ytan med stålbrätte.

Ytbeläggningen lackeras en eller två gånger med Nanten Sealer 319-M1 beroende på användningsmiljö och önskad grovhetsgrad.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd av Nanten Akryl 20N-M1-harts, uppskatta temperaturens inverkan på mängden nödvändig härdare och tillsätt Nanten Akrylhärdare (BPO) i blandningskärlet och fortsätt blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

1 dl härdare = 64 g.
Mängden härdare enligt temperatur
+30°C 1 vikt-%
+20°C 2 vikt-%
+10°C 4 vikt-%
+3°C 5 vikt-%
Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen. 

Dryghet

Vid slipbeläggning 3-4mm 20N M1 hartsåtgång ca 1,6 kg/m2 och andelen fyllnadssand ca 6 kg/m2.

Vid grundning 101-M1 Primeråtgång ca 0,4-0,5 kg/m2.
Vid ytlackering 319-M1 Sealeråtgång ca 0,4-0,5 kg/m2.
Som fyllnadssand används vanligen färgad kvartssand. Vi rekommenderar PU-färgad fyllnadssand. 

Appliceringssätt: Med justeringsspackel och finish med stålspackel.

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Ljust lilafärgat. Färgen på den färdiga beläggningen beror på använd färgsand/färgsandsblandning från Nanten.
Förpackningsstorlek Levereras i 180 kg tunnor samt i 20 kg förpackningar.
Lagring

+5°C ...+20°C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid cirka två minuter.
Täthet

0,99 kg /l, DIN 51757

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen sti-ger.
Torktid

Beläggningsbar efter 40–45 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Tryckhållfasthet

Klass II: > 50 N/mm²

 

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 N/mm²

Draghållfasthet

>25 N/mm2

Brandbeständighet Efl-S1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass III: SD >50 m

Vattengenomträngning

w < 0,1 kg/m2 x h 0,5

Luftens relativa fuktighet Under arbetet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Med justeringsspackel och efterbehandling med stålspackel.
Viskositet

(+25°C): 135 mPas, DIN 53018

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder